barbie-girl-aqua-kalimba-tabs

Barbie Girl – Aqua – Number Kalimba Tabs

Kalimba tabs for Barbie Girl by Aqua. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/chords.

Barbie Girl – Aqua – Number Kalimba Tabs and Kalimba Chords

3º 1º 3º 6º 4º

2º 7 2º 5º 3º 2º 1º

1º 6 2º 6

2º 1º 3º 2º

3º 1º 3º 6º 4º

3º 2º 7 2º 5º (1º) 3º 2º 1º

1º 1º 6 2º 6

2º 2º 2º 1º 3º 2º

1º 1º 6 5 1º 1º 6 5 (5º)

1º 2º 3º 1º 2º 3º

1º 2º 3º 4º 3º 2º

7 1º 2º 7 1º 2º

2º 3º 2º 1º 7 1º

1º 2º 3º 1º 2º 3º

1º 2º 3º 4º 3º 2º

7 1º 2º 7 1º 2º

2º 3º 2º 1º 7 1º

3º 4º 5º 6º 3º 5º 6º

3º 4º 5º 5º 6º 5º 5º 3º 2º

3º 1º 3º 6º 4º

2º 7 2º 5º 3º 2º 1º

1º 6 2º 6

2º 1º 3º 2º

3º 1º 3º 6º 4º

3º 2º 7 2º 5º 3º 2º 1º

1º 1º 6 2º 6

2º 2º 2º 1º 3º 2º


Kalimba tabs for Barbie Girl by Aqua. Learn how to play it on Kalimba using numbered and letter kalimba tabs/chords.

Barbie Girl – Aqua – Letter Kalimba Tabs and Kalimba Chords

Eº Cº Eº Aº Fº

Dº B Dº Gº Eº Dº Cº

Cº A Dº A

Dº Cº Eº Dº

Eº Cº Eº Aº Fº

Eº Dº B Dº Gº (Cº) Eº Dº Cº

Cº Cº A Dº A

Dº Dº Dº Cº Eº Dº

Cº Cº A G Cº Cº A G (Gº)

Cº Dº Eº Cº Dº Eº

Cº Dº Eº Fº Eº Dº

B Cº Dº B Cº Dº

Dº Eº Dº Cº B Cº

Cº Dº Eº Cº Dº Eº

Cº Dº Eº Fº Eº Dº

B Cº Dº B Cº Dº

Dº Eº Dº Cº B Cº

Eº Fº Gº Aº Eº Gº Aº

Eº Fº Gº Gº Aº Gº Gº Eº Dº

Eº Cº Eº Aº Fº

Dº B Dº Gº Eº Dº Cº

Cº A Dº A

Dº Cº Eº Dº

Eº Cº Eº Aº Fº

Eº Dº B Dº Gº Eº Dº Cº

Cº Cº A Dº A

Dº Dº Dº Cº Eº Dº